planscan-analyse-personeelsplanning

Verbeter uw personeelsplanning met de PlanScan®

Personeelsplanning is een bedrijfskritisch proces. Er is immers een nauwe relatie tussen de planning, bedrijfsresultaten en kwaliteitseisen. Om de kwaliteit van uw planningsproces te analyseren heeft Déhora een instrument ontwikkeld: de PlanScan®.

Tijdens de uitvoering van de PlanScan realiseert u al snel verbeteringen in de personeelsplanning. Wanneer het hele proces doorlopen is, beschikt u over een stevige basis waarop structurele verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de planning, en daarmee in de primaire processen.

Alle onderdelen van uw planning

De PlanScan® dekt de volledige planningscyclus af: van doelstelling tot realisatie. De PlanScan® levert trouwens zowel op korte als lange termijn verbeteringen op. Door het betrekken van alle factoren en het onderbouwen van uitspraken over de geschiktheid van beleidskaders, het plannend vermogen, de resultaatgerichtheid en het besturende vermogen van de organisatie.

De quick wins kunnen al tijdens de scan doorgevoerd worden. En dit onder begeleiding van de breed georiënteerde consultants van Déhora. Na uitvoering van de PlanScan® beschikt u over concrete aangrijpingspunten waarmee u de personeelsplanning op lange termijn kunt verbeteren.

Jarenlange ervaring vormt de basis

Onze jarenlange ervaring op het gebied van personeelsplanning vormt de basis van de PlanScan®. Voor de uitvoering van de scan is het uitgangspunt het procesmodel voor planning. Dit model kijkt naar uw planningsmethodiek, de organisatie van uw planning en de prestaties van uw planning. Het instrument is gericht op het continu verbeteren en het in kaart brengen van het verbeterpotentieel.

Op verschillende niveaus

De PlanScan® maakt ook onderscheid tussen de verschillende niveaus van de personeelsplanning. Het planproces begint met het afstemmen van vraag naar capaciteit en het aanbod van capaciteit. Vervolgens wordt er een uurrooster-ontwerp gemaakt op basis van de concrete bezettingseisen.

In de beheersfase wordt het definitieve rooster gerealiseerd. De realisatie vormt het vertrekpunt voor de evaluatiefase. Tijdens deze fase komt de vraag aan de orde of de planningsdoelstellingen zijn gerealiseerd. Op basis van de evaluatie wordt tenslotte de personeelsplanning geoptimaliseerd en worden eventueel nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Betrokkenheid van medewerkers

Uw medewerkers worden van begin af aan betrokken. Daardoor wordt snel veel kwalitatieve informatie verworven. Aan de hand van interviewsessies en bijeenkomsten en in samenspraak met een aangestelde begeleidingsgroep, wordt achteraf beoordeeld of de stappen in het procesmodel voldoende zorgvuldig zijn verlopen. In samenspraak met de betrokken medewerkers wordt besproken hoe het planproces kan worden verbeterd. Het in een vroeg stadium betrekken van medewerkers levert trouwens draagvlak op voor de veranderingen die doorgevoerd zullen worden.