Analyse van uw werkaanbod

Voor heel wat organisaties is het lastig om eenduidig vast te stellen wat het (toekomstige) werkaanbod is en welke personeelsbehoefte daarbij past. Dit vormt nochtans de basis van een goede planning. Als onafhankelijke partij helpen we u daar graag bij!

Van werklast/werkaanbod naar personeelsformatie

In heel wat organisaties wordt de personeelsbehoefte (of formatie) vastgesteld aan de hand van budgetten van voorgaande jaren. Dat is oké. Tot er een verandering optreedt in het werkaanbod. Daardoor kan uw personeelsplanning uit balans geraken. En de werkdruk en ontevredenheid bij uw werknemers toenemen. Dus wilt u graag een inzicht in uw werkaanbod en de werklast voor uw medewerkers. Maar dat kan lastig zijn. Als onafhankelijke partij kan Déhora op objectieve wijze uw werkaanbod vaststellen, de werklast meten en beide vertalen naar de benodigde personeelsformatie.

Stap 1: uw werkaanbod in kaart brengen

In heel wat gevallen is het werkaanbod afhankelijk van externe factoren (meestal beïnvloed door klanten) en kan daardoor behoorlijk onvoorspelbaar lijken. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak patronen in het werkaanbod te vinden zijn.  Met behulp van statistische hulpmiddelen kunnen we uw werkaanbod in kaart brengen.  Het werkaanbod wordt vastgesteld door simulaties aan de hand van ervaringsgegevens en/of historische gegevens en prognosecijfers.  We analyseren het werk op taakniveau (welke activiteiten en taken worden verricht en welke competenties en vaardigheden zijn vereist). Hieraan kunnen we dan normtijden toekennen. En we werken verschillende scenario’s uit.

Stap 2: Subjectieve en objectieve tijdmetingen

Door middel van o.a. vragenlijsten polsen we naar de tijdsbesteding en beleving van uw medewerkers. Aansluitend kunnen we een objectieve werklastmeting uitvoeren (een zogenaamd multi-momentopname) waarbij we per functie registreren hoeveel tijd aan een bepaalde taak wordt gespendeerd.

Stap 3: Bepalen van de benodigde formatie

Op basis van voorgaande inschattingen bepalen we het aantal benodigde medewerkers of formatieplaatsen (kwantitatief) en de competenties en deskundigheid waarover ze moeten beschikken (kwalitatief). Uiteraard houden we hierbij rekening met uw bezettingseisen en overige afspraken.